Målsætning for SSP-samarbejdet i Herning Kommune

 

Mål for SSP-samarbejdet er:

  • At sikre bedst mulig trivsel og livsvilkår for børn og unge i et godt netværk uden kriminalitet, mistrivsel og misbrug.
  • At skabe lokale netværk, der har en kriminalpræventiv indvirkning på børn og unges dagligdag.
  • At afdække og bearbejde årsagerne til at børn og unge begår kriminalitet, kommer ud i misbrug eller mistrives.

Veje til at nå målet:

Der ønskes en helhedsorienteret forebyggelsesindsats som opdeles i tre niveauer, der hver kræver sine metoder i udførelsen.

Den generelle indsats

På dette niveau dækker indsatsen alle børn og unge. Indsatsen er kendetegnet ved at være generel, vidensoverførende og holdningspåvirkende via dialog, kommunikation og debat.

Eksempler på dette kan være den obligatoriske undervisning og specielle temaforløb i skolerne i emner som sundhed, kriminalitet, alkohol, misbrug, mobning m.v.

Den generelle indsats gennemføres af skolerne, politiet, sundhedsplejen, SSP-konsulenten m.fl.

Den specifikke indsats

Den specifikke indsats retter sig mod de grupper af børn eller unge, hvis adfærd og handlingsmønstre er bekymrende - herunder når det vurderes at deres opvækst og livskvalitet bliver truet af kriminalitet og misbrug.

Den specifikke indsats er oftest et samarbejde mellem forskellige fagpersoner og forældre, der her til formål at ændre de unges adfærd i gruppen, og hjælpe den enkelte til at udvikle en identitet og socialisering.

Denne indsats vil typisk kunne involvere SSP-organisationen, lærere, pædagoger, politiet, sundhedsplejersker, opsøgende medarbejdere og/eller medarbejdere i boligsociale projekter.

Den individorienterede indsats

Det tredje niveau har de individer, som har udvist kriminel, selvskadende eller misbrugstruende adfærd eller anden lignende meget bekymrende handlemønstre, som kræver støtte.

Indsatsen, der benyttes her, er normalvis forankret i CBF og politiet (sidstnævnte i tilfælde af en straffelovsovertrædelse). SSP-samarbejdet kan dog støtte op om indsatsen med baggrund i form af indsamlet viden og generel forebyggelse inden for risikoområdet.

SSP-samarbejdet skal derfor indeholde:

  • Netværk, der har ressourcer og kompetence til at handle i alle områder. Her tænkes de lokale SSP-grupper.
  • En central vidensfunktion som kan udvikle, rådgive, vejlede og uddanne de lokale netværk til at løse opgaven.
  • Løbende uddannelse til alle i SSP-organisationen.
  • Tæt tværfaglig samarbejde, koordinering, strategisk planlægning med andre aktører, som relaterer til kriminalitetsforebyggelse i det brede perspektiv - på tværs af fagsekretariater.
  • Tæt samarbejde med SSP-samrådet i kredsen og på landsplan omkring udvikling, kurser, metoder mv.
  • Tæt samarbejde med boligsociale indsatser, lokale aktører, frivillige organisationer og foreningslivet.
  • Mulighed for at oprette Ad. Hoc. - grupper på tværs af faggrupper.